WebClick Tracer

OPINION

Paanyaya sa pagiging disipulo

Buong Linggo ang paanyaya ng Panginoon sa mga pagbasa ukol sa pagiging Kanyang mga disipulo. Para sa tanan ang panawagan ng Diyos sa pagbabago at pagbangon upang Kanyang maging mga katuwang. Sa Ebanghelyo ngayong Unang Biyernes ng Hulyo (Mateo 9:91-3) personal tayong inaalok ni Hesus sumunod sa Kanya nang buong tiwala.

Turo ng Simbahan, ang pagsunod kay Kristo ang kailangang maging gabay na prinsipyo ng ating buhay. Mahirap mang paniwalan ngunit totoong interesado si Kristo sa atin upang maging Kanyang mga tagasunod. Marahil may pag-aalinlangan pa sa ating puso, iniisip na ang paanyaya ay para sa mga ‘banal’ lamang ngunit pinatunayan ng Ebanghelyo ang kabaligtaran.

Sa Capernaum, kung saan nanatili si Hesus sa simula ng Kanyang pangangaral at lugar ng marami niyang mga hamala katulad ng pagpapagling sa biyenan ni Pedro, pagbangon sa anak ni Jairo at pagpapakain sa limang libong katao; nanirahan si Mateo, isang Hudyong mambubuwis na itinuturing na makasalanan dahil sa paniningil ng may malaking patong.

Linapitan siya ni Hesus sa kanyang puwesto at sinabi, “Sumunod ka sa akin.” Namangha ang lahat nang bigla na lamang iniwan ni Mateo ang kanyang mesa at agad na sumunod sa Guro. Sa kanyang tuwa, naghanda siya ng piging para kay Hesus bilang pasasalamat. Hinusgahan siya ng marami kaya’t nagpahayag si Hesus, “naparito ako para sa mga makasalanan!”

Ito ang mensahe ng Ebanghelyo sa atin ngayong araw— bagamat tayo rin ay may mga pagkukulang at may kanya kanyang kahinaan katulad ni San Mateo, interesado ang Diyos sa atin upang iahon tayo sa pagkalugmok natin sa kasalanan at maling gawi. Malalim ang tiwala ng Diyos sa bawat isa sa atin, maaring mahina lang ang ating pananalig sa Kanyang kakayahang baguhin tayo.

Wala kung galon dapat ipag-atubili kung narinig natin ang boses at paanyaya ng Diyos ating buhay. Hinahamon tayo ni Hesus ngayong araw na isuko at itaya ang ating sarili para sa pag-ibig. Sa pagbasa ngayong araw napatunayan na kalungkutan o kapighatian ang dulot ng hindi pagtugon sa paanyaya ng poon; gayunman, kapayapaan at kaligayahan ang sundin Siya!

Hinilingin natin sa Panginoon na buksan ang ating mga mata sa karanasan ng libu-libo nabubuhay sa kalungkutan dahil sa hindi pagtugon sa hamon at alok ni HesuKristo para sa buhay na ganap. Nawa pakinggan natin ang babala ng Panginoon: “ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito; ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito.” (Mt. 16:25)

Huwag nating sayangin, samakatuwid ang oportunidad na ibibibigay sa atin ng Diyos, na dahil sa Kanyang dakilang awa at pagmamahal, tinatawag Niya tayo upang makibahagi sa Kanyang buhay sa kabila ng ating pagiging marupok. Inaanyayahan tayo ni Hesus ngayong araw na maging Kanyang mga alagad upang lumago sa ating buhay espirituwal sa pamamagitan ng paglilingkod at pagmamahal sa Diyos.

Ano ang masasabi mo sa balitang ito? (Mag-komento)

TELETABLOID