WebClick Tracer

OPINION

Laging maghanda

Paanyaya sa pagiging handa ang Ebanghelyo ngayong Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon (Lk 12: 32-48). Hinihimok tayo ni Hesus na manatiling gising sa paghihintay sapagka’t hindi natin alam kung kailan ang Kanyang muling pagbabalik. Dahil panandalian lang tayo sa mundong ito, inaasahan ng Diyos na tayo’y maging masigasig.

Upang matanto ang kahalagahan ng pagsasaloob ng paghahari ng Diyos, ibinahagi ni Kristo sa Kanyang mga alagad ang parabola ng mga aliping naka-antabay sa paghihintay sa kanilang amo. Binibigyang pansin ng kuwento ni Hesus ang ating pagiging mga ‘katiwala’ ng Diyos na daraan sa pagsusulit sa nakatakdang paghaharap natin sa Ama.

Malaking pagbabago sa buhay ang dulot ng pananalig sa Langit o paghahari ng Diyos sa sansinukob pagdating ng araw. Dahil sa pananampalataya, nagkaroon ng kabuluhan ang pag-iral natin sanhi ng pag-asa na may naghihintay na magandang lugar at buhay sa kabila; bagay na dapat nating masipag na paghandaan.

Kailangang manatiling nakasindi ang ating mga ilawan upang di tayo lamunin ng kadiliman. Pansamantala lamang tayo sa daigdig kung saan kaliwa’t kanan ang tukso, kaya’t patuloy na tutok ang ating atensiyon sa May hawak ng ating buhay at kinabukasan, na sigurado makakaharap natin. Samantala, tutok tayo sa pagtratrabaho.

Pinupuspos ng Hesus ang ating mga puso ng pag-asa sa pamamagitan ng Kanyang Banal na Salita. Ipanata natin sa Panginoon na tayo ay matiyagang maghihintay sa katuparan ng Kanyang mga pangako sa kabila ng mga dinaranas na paghihirap at mga pagsubok; tiwala na darating at darating ang Kanyang kaligtasan.

Habang patuloy nakalapat sa lupa ang ating mga paa, nakatuoon naman ang paningin sa langit kung saan wala nang lungkot, takot, paghihirap at sakit, kundi walang-hanggang kapayapaan at kaligayaan nalang sa presensiya at piling ng Panginoon. Hangad nating makita at makasama magpakailanman si Hesus, ang ating Buhay at Kaaliwan!

Nawa, sikapin nating mabuhay nang buong tiwala sa kabutihan ng Ama sa pamamagitan ng mapunyaging pahahanda sa kabila ng kasiphayuan para sa walang patid na kaligayaan kasama ng Panginoon sa Kanyang Kaharian.

O Maria, Ina ng Pag-asa, tulungan mo kaming patuloy na mabuhay sa tiwala, makaroon ng kapayaapaan sa gitna ng pagsubok at maging mga reponsable at maaasahang mga katiwala!

Ano ang masasabi mo sa balitang ito? (Mag-komento)

TELETABLOID