WebClick Tracer

Sunday, September 25, 2022

MORNING NEWS
NIGHTLY NEWS
BREAKING NEWS
ALL NEWS
ONLINE
RADIO
OPINION

Bukas-palad na pagbibigay

Ukol są pagiging bukas-palad ang tema ng mga pagbasa ngayong araw. Binibigyan tayo ng rason ng langit kung bakit mahalaga ang pagbibigay nang bukal sa loob. Ang pinakadahilan kung bakit kailangan matuto tayong malayang magbahagi ay dahil ang Diyos ay likas na mapagbigay.

Hamon ng buhay Kristiyano ang tularan ang Diyos. Maraming mapagbigay kahit non-believers, ngunit ang puntirya ng Iglesya sa pagiging bukas-palad ay pagkamit ng kabutihang espiritwal, higit sa pangangailangang materyal ng kapwa. Maari kasing sarili ang maging pokus ng pagkakawanggawa.

Turo ng Simbahan, “Christian love is different. Our sharing of money and material things flows from our gratitude to God and our love for his people. The love of God enables us to give to the point of sacrifice.” Wala daw kakayahang magsakripisyo ang mga di naniniwala sa Diyos.

Giit ng Iglesya, kung tayo ay tunay na nagmamahal at nagmamalasakit, handa tayong magbigay kahit ang isusubo nalang sana natin sa mga nangangailangan. Dahil sa ating paagtulad sa total na paghahandog ni Kristo ng sarili, pagpapalain tayo nang husto.

Ang biyaya na laan sa mga bukas-palad ay hindi nangangahulugang materyal na pagpapala. Kung tayo ay mapagbigay, pagpapalain tayo nang lubusan ng Panginoon upang umani tayo ng masaganang pagpapalang pang-espiritwal.

Samakatuwid, palagiang nagdudulot ng siksik, liglig at umaapaw na biyaya ang anumang bagay gawa nang may mapagpaubayang pag-ibig. Ang pagiging bukas-palad, kung gayon ay dulot ng nag-uumapaw na kabutihan ng Diyos; ito’y bugso ng pagpapasalamat sa Kanyang walang-hanggang pagpapala.

Nawa matutunan nating magbigay nang bukal sa kalooban at bukas-palad bilang malasakit sa kapwa upang maging repleksiyon tayo ng awa at pag-ibig ng Diyos. Pagpalain nawa ang lahat ng ating mga gawain upang mamunga ng higit na biyaya para sa kabutihang espiritwal ng ating mga mahal sa buhay at kapwa.