WebClick Tracer

OPINION

Maaasahang katiwala

Paalala ng Ebanghelyo nakaraang Linggo (Lc 16: 1-3) na tayo ay mga katiwala lamang at iisa lang ang ating tunay na amo, ang Panginoon. Paanyaya ang mga pagbasa ngayong araw na gamitin ang ating oras, mga angking yaman at kakayahan nang buong talino.

Lahat ng kung ano at meron tayo ay galing sa Diyos, at darating ng pagsusulit kung paano natin ginugol ang lahat ng ipinahiram sa atin. Tumatayong babala samakatuwid ang talinhaga ng matalinong katiwala para sa mga mapagwalambahala.

Paalala ng Simbahan: sa maikling pamamalagi natin sa mundo angkop na umasa tayo nang lubusan sa kabutihan at awa ng Diyos; sapagkat marami na sa kasalukuyan ang nabubuhay nang may kakaunting pagpapahalaga sa buhay na walang hanggan.

Hinihikayat ang tanan na maging matalino at malikhain sa pagtatatagyod ng Kaharian ng Diyos sapakat “ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga maka-Diyos.” Kailangan maging maging mas tuso sa bilang mga Anak ng Liwanag!

Upang ituring na mga maasahang katiwala, mahalaga na maging masinop sa mga bagay na ipinaubaya sa atin ng Poon. Katapatan araw-araw sa pamamahala ng mga handog ang kailangan. Angkop na maging mapagkakatiwalaan sa pagtataguyod ng kabutihang espiritwal ng tanan.

Inaasahan din ang matalinong paggamit sa mga materyal na kayamanan bilang kapital para sa buhay sa kabila. Giit ng Simbahan, ang siguradong paraan ng pagpapalago ng puhunan para sa buhay na walang haggan ay ang bukas-loob na pagtulong sa mga nangangailangan.

Ang pagbabahagi ng ating panahon, talino at yaman ang tiyak na hakbang upang matamo ang pag-ibig ng Diyos at makamit ang total na komunyon sa piling Niya sa Langit; kaya’t walang dapat aksayahing panahon sa pagsulong ng Kaharian ng Diyos sa kasalukuyang buhay.

Sa huli, ang sikreto ng pagiging maasahang katiwala ay ang pagsilbihan ang Panginoon nang buo nating pagkatao at nang may ganap na kagustuhan. Hilingin natin sa Diyos na turuan tayong mahalin at pagsilbihan Siya ng buong sigla, ng buong puso, sa malikhaing paraan!