WebClick Tracer

OPINION

Dakilang awa ng Diyos sa atin

Ang mga pagbasa nakaraang Linggo ay nagpapahayag ukol sa walang hanggang awa ng Diyos. Muling binigbigyang-diin ngayong araw ang dakilang pagpapahalaga na ibinibigay ng Panginoon sa bawat nilalang Niya.

Tema ng Misa ang di matatawarang kadakilaan ng kabutihan ng Diyos na gumagawa ng lahat ng paraaan upang Siya ay matagpuan. Hindi kailanman hangad ng Poon ang ating kapahamakan manapa, ang kabutihan, kaligtasan at ang kapakanan ng tanan.

Bilang sandigan ng ating pag-asa sa buhay, wala nang mas hihigit pa sa habag ng Diyos. Sa konkretong paraan ito ang ibinabahagi sa atin ng Mabuting Balita ngayong araw sa makabagbag-damdaming enkuwentro ni Hesus at ni Zaqueo.

Sa Ebanghelyo, isinasalaysay na habang nagdaraan ang Panginoon sa Jerico ninais ni Zaqueo na makita at makikala si Hesus. Si Zaqueo ay ang puno ng mga publikano ng lugar. Dahil pandak, nagpauna siyang umakyat sa puno ng sikomoro upang masulyapan ang Guro.

Puna ng Simbahan, “Zaccheaus gives us a wonderful example in his longing to see Jesus. but the eagerness of Jesus, the Good Shepherd to find him, the lost sheep is even greater.” Ipinakita ng Panginoon ang natatatanging pagpapahalaga niya kay Zaqueo. Nagulat si Zaqueo na kilala pala siya ng Panginoon!

Nang tumapat si Hesus sa kinalalagyan ni Zaqueo tinawag niya ito sa kanyang pangalan at pibababa upang tumuloy bahay nito. Hindi na inintay ni Hesus na imbitahan Siya ni Zaqueo, dumiretso ito agad sa lugar nito. Ganito kasidhi ang hangad ng Panginoon na makapiling tayo, giit ng Simbahan.

Nang pinapasok ni Zaqueo ang Panginoon sa kanyang tahanan at sa kanyang puso, nagkaroon ng pagbabago kay Zaqueo: “Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako man ay may nadayang sinuman, apat na ibayo ang isasauli ko sa kanya.” (Lc 19:1-10)

Nagubulung-bulungan ang mga bisita dahil sa narinig kay Zaqueo, kaya’t tumayo at nagpahayag ang Panginoon,”Ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Lipi rin ni Abraham ang ang taong ito. Sapagkat naparito ang Anak ng Tao upang hanapin at iligtas ang naligaw.” (Lc 19:9)

Ang eksperiyensiya ni Zaqueo ay patunay na walang sinumang tao ang hindi maabot ng grasya ng Diyos. Maging sa kasalukuyan marami pang mga Zaqueo sa paligid natin na may sinserong hangad makita ang Panginoon. Tulungan natin silang matagpuan ang landas ng kaligtasan at madama ang awa ng Diyos.

“The moral of the story,’ giit ng Iglesya, ‘is that we should never abandon hope in anyone, even when all seems lost. God is omnipotent and his mercy is limitless. It exceeds all human judgment. We should never doubt the goodness of God for his mercy is greater than our poor human limitation.”

Ano ang masasabi mo sa balitang ito? (Mag-komento)

TELETABLOID

Follow Abante News on