WebClick Tracer

OPINION

Hari ng mahabaging pag-ibig

Sa huling Linggo ng Karaniwang Panahon ginugunita ang ‘Dakilang Kapistahan ng Pagkahari ng Panginoong HesuKristo sa Buong Sanlibutan.’ Ito ang hudyat ng pagtatapos ng kasalukuyang “Liturgical Calendar” ng Siimbahan. Binibigyang-diin ng selebrasyon na si Kristo ang naghahari sa lahat ng yugto at aspeto ng ating buhay.

Natapos na naman ang isang siklo ng hanay ng mga pagdiriwang natin bilang Bayan ng Diyos; marapat lamang na italaga ang huling Linggo ng kalendaryong panliturhiya kay Kristong Hari sapagkat sa Kanya nagsisimula, nagpapatuloy at magtatapos ang lahat ng bagay sa sanlibutan.

Binibigyang-diin ng Simbahan ngayong Linggo na si Kristo ang ating hantungan, kung paanong Siya rin ang ating gabay at daan ng buhay. Ang pagtatapos ng taon ay paalala rin ng pagtatapos ng mundo at ng panahon. Sa puntong ito lumilitaw ang lubos na paghahari ni HesuKristo sa buong sansinukob.

Giit ng Iglesya: Si Kristo ang Hari ng sanlibutan at Hari ng ating buhay. Subalit ang pagkahari ni Hesus ay ibang uri ng pagkahari. Hindi ito katulad ng pagkahari ng mga pinuno ng mga bansa. Ang pagkahari ni Kristo ay pagkaharing espiritwal na sinasagisag ng Krus na simbulo ng pagpapakababa, pagpapatawad at pag-ibig.

Samakatuwid, ang pagkilala kay Hesus bilang Hari ay pagpapahayag ng pananalig na ang tunay na naghahari sa mudo ay ang pagmamahal at awa ng Panginoon. Sa Kalbaryo ipinamalas ni Kristo ang kapangyarihan ng pag-ibig at habag. Ninais Niyang naialay ang Kanyang buhay sa Krus bilang pagtalima sa kalooban ng Ama.

Gayunman, hindi lang basta anumang pagmamahal ang handog Niya sa tanan kundi isang pag-ibig na nagmumula sa Krus na nagsilbing trono Niya. Ang unang mga katagang namutawi sa Kanyang labi sa Kalbaryo ay pagpapatawad. Ipinalangin din Niya ang mga nagpapako sa Kanya. At sa huli tiniyak ang kaligtasan sa mabuting magnanakaw: “Ngayon di’y isasama kita sa Paraiso.”

Nag-umapaw ang pag-ibig at awa sa sinibat na puso ng Dakilang Hari ng Sanlibutan na nabayubay sa Krus. Hindi dahas ang ginamit na sandata ni Kristo upang hikayatin ang tanan kundi ang kapangyarihan ng maawain at maunawaing pagmamahal. Sa araw na ito, lumalapit tayo sa presensiya ng Hari ng Awa nangangako na papaglawigin ang Kanyang pamumuno.

Sama-sama nating ipagdiwang ang Pista ni Kristong Hari. Tularan nawa natin ang uri ng Kanyang pamamahala sa lahat ng ating nasasakupan at nakasasalamuha. Habag ang kailangan ng mundo sa kasalukuyang panahon. Ito ang susi ng tunay na kapayapaan. Sa pangunguna ni HesuKristo mapusopos nawa ating puso ng mahabaging pagmamahal.

Saad ng Simbahan, “when we celebrate the feast of Christ the King, we are celebrating the victory of Love and Mercy. We celebrate him as King because he has won. His way is the ‘winning way’. His way of love and mercy will win out clearly in the end.” Hayaan nawa nating maghari si Hesus sa ating puso upang sa ating pagsisilbi sa mga dukha at sawimpalad makamit natin ang kaligtasan at kaluwalhatian.

Ano ang masasabi mo sa balitang ito? (Mag-komento)

TELETABLOID