WebClick Tracer

OPINION

Dakilang pista ng Santisima Trinidad

Ipinagdiriwang ngayong Linggo ang Dakilang Kapistahan ng Banal na Santatlo. Sa araw na ito nagbibigay puri tayo sa Ama, Anak at Espiritu Santo na siyang puno’t dulo ng ating buhay.

Sa Santisima Trinidad, nakita natin ang hiwaga ng Pagkakatawang-tao ng Diyos at Kanyang Pagliligtas. Nilikha tayo ng Ama at isinugo Niya ang Kanyang Bugtong na Anak upang iligtas tayo sa kasalanan. Isinugo naman ang Espiritu Santo upang patuloy na maghatid ng kaligtasan sa lahat ng dako at sa lahat ng panahon.

Ang doktrina tungkol sa Banal na Santatlo o Tatlong Persona sa iisang Diyos ay nabuo sa pagdating ng Espiritu Santo noong Pentekostes. Sa Linggong ito ipinagdiriwang ng Simbahan ang dakilang misteryo ng pananampalataya- Tatlong Persona sa Iisang Diyos – ang Diyos Ama, ang Diyos Anak at ang Diyos Espiritu Santo na nananatiling hiwaga at mananatiling isang misteryo habang tayo ay nabubuhay sa mundong ibabaw sapagkat sa langit lamang natin lubusang maiintindihan ang katotohanang ipinahayag mismo ng Panginoon.

Hindi mababasa ang mga pangalan ng mga Persona ng Banal na Santatlo sa Lumang Tipan. Gayunman, makikita nang buong linaw ang katotohanan tungkol sa Santisima Trinidad sa mga kilos at kamangha-manghang gawa ng Diyos bilang Manlilikha (Diyos Ama); mababanaag ang kapangyarihan Niya sa Kanyang Salita (Diyos Anak) at mararamdaman ang Kanyang presensiya sa Kanyang hininga (Diyos Espiritu Santo). Sa tradisyon ng Simbahan kinikilala ang Ama bilang Tagapaglikha; ang Anak bilang Manunubos at ang Banal na Espiritu bilang Tagapagpabanal.

Paliwanag ng Iglesya, ang `pagpapalagayang-loob’ ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo ang susi sa pag-unawa sa Banal na Santatlo. Ang pag-ibig sa pagitan ng Ama at Anak ang sikreto sa pagbibigay liwanag sa misteryo sa likod ng pag-iral ng Tatlong Persona sa Iisang Diyos. Ang Espiritu Santo ang ating Gabay upang maintindihan ang pagkakaisang namamagitan sa Tatlo. Ipinakilala mismo ng Panginoong Hesus ang Santísima Trinidad sa utos sa mga alagad: “Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo” (Cfr. Mt 28, 16-20)

Malinaw sa pagpapakilala ni Hesus sa Banal na Santatlo na siya ang Anak na sugo ng Ama at idinagdag na kalaunan ay isusugo ng Anak mula sa Ama ang Espiritu Santo na magsisilbing Patnubay na maghahayag ng buong katotohanan. Samakatuwid, hindi ninuman maikakaila na may Tatlong Persona (Ama, Anak at Espiritu Santo) subalit iisang Diyos pa rin na ating dinadakila at sinasamba. Limitado lamang ang karunungan ng tao kaya’t hindi maipapaliwanag sa kabuuan ang katotohanang ito na hindi maitatanggi.

Sa pananahan ng Espiritu Santo sa Simbahan at sa ating mga puso, nananatili hanggang ngayon at hanggang sa wakas ang presensiya ng Diyos Ama at Diyos Espiritu Santo. Hindi samakatuwid malayo ang Banal na Santatlo sa atin bagkus nananahan sa atin ang iisang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo na maghahatid sa atin sa kaganapan ng Kaharian kung saan makikita natin ang Diyos nang harapan at buong pasasalamat sa bisyon ng nasabing hiwaga magpakailanman. Doon mababatid natin na hindi sila nagkakaiba, iisang Diyos ang ating sinasamba.

Turo ni Pope Francis, “The Trinity is not a theological riddle, but rather the splendid mystery of God’s closeness. The Trinity tells us that we do not have a solitary God above in heaven, distant and indifferent.” Nais ng Makapangyarihang Diyos magkaisa tayo, makasama at maging malapit sa atin. Kahit na madalas ay hindi natin ramdam ito dahil sa mga problema at pagsubok, nagsisilbing hamon ang mga kabiguan at kasiphayuan upang manatili tayong nananalig at umaasa.

Sa Mabuting Balita ngayong Linggo, malinaw ang pahayag at hamon ng Panginoong Hesus: lahat ng gustong pasakop sa Diyos, lahat ng ibig maligtas, lahat ng mga mananampalataya ay dapat pabinyag “sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo.” Sa simula at katapusan ng ating buhay at bawat panalangin natin bilang mga Kristiyano binabanggit at pinararangalan natin ang Santisima Trinidad. Iisang Diyos ang ating dinadakila at sinasamba taglay ang tatak o senyal ng misteryong ipinagbubunyi sa ating puso hanggang sa wakas ng ating buhay.

Ano ang masasabi mo sa balitang ito? (Mag-komento)

TELETABLOID

Follow Abante News on