Abante Tonite Interactive

Ang batas ng Diyos!

355

Kalooban ng ­Diyos na tayo ay tunay na maging pinagpala. Mahal tayo ng Panginoon; kaya nga nais Niya tayong maging lubos na maligaya. Sa Kanyang pag-ibig at karunungan inilahad niya sa sangkatauhan ang Kanyang ‘batas’ o mga utos, upang tayo ay magabayan tungo sa landas ng kabutihan at kabanalan.

Ngayong Ika-anim na Linggo sa Karaniwang Panahon, inaanyayahan tayo ng Simbahang buksan ang ating puso sa Diyos ng Karunu­ngan, sundan at tupdin nang buong pag-ibig at pagpapakumbaba ang kabuuan ng Kanyang mga batas at mamuhay na umaasa sa pagdatal ng Kaharian ng Diyos.

Mapilit tayong ginaganyak ni Hesus sa Kaharian ng Langit at mamuhay bilang mga anak ng Diyos. Isinulat ng Poon ang kanyang Batas sa ating mga puso kaya’t naparito si Kristo upang bigyang diin na ang Kaharian ng Ama ay isang ‘tunay na pamilya’ kung saan ang mga kasapi ay ginagabayan ng pagmamahalan sa halip ng mga kautusan.

Sa Ebanghelyo nga­yong araw, diin ng Pa­nginoon na ang panlabas na pagsunod sa batas ng Diyos ay hindi sapat upang tayo’y maging tunay na mga alagad niya. Kaila­ngang magmula sa ating mga puso ang pagsunod sa mga kautusan. Saad ni ­Hesus, “Naparito ako hindi upang pawalang-bisa ang Kautusan kundi ganapin ito.” (Mt 5:17)

Taliwas sa interpretasyon ng mga pinuno sa relihiyon at politika noong kanyang panahon, pinahalagahan ni Hesus hindi lamang ang sinasabi ng mga Kautusan kundi lalong higit ang ‘espiritu’ o diwa ng batas. Hindi batas ang binago ni Kristo kundi ang layunin upang matupad ito! Babala ng Panginoon: “Hangga’t hindi kayo humihigit sa kabanalan ng mga eskriba at Pariseo, hindi kayo makapapasok sa Kaharian ng Diyos.”

Bago sa pandinig ang mga hirit ni Kristo sa mga disipulo. Noon pa lamang narinig ng madla ang aral ng Guro na humihingi sa kanyang mga taga pakinig na tingnan ‘di lamang ang sinasabi ng batas kundi pati rin ang diwa nito nang hindi nakatuon sa ‘legalidad’ lamang ng Kautusan kundi sa pag-ibig na siyang nagpapanibago sa ugali ninuman.

Hamon sa mga disipulo ang pagsasabuhay ng mga pagpapahalagang napakaloob sa mga kautusan. Mahalaga ang nakasulat sa mga batas, ngunit mas mahalaga ang mga ‘kabutihang’ nakapaloob dito at kagustuhang sumunod sa mga kahilingan nito. Tagubilin ng Panginoon na unawain ng malalim ang kahulugan ng bawat kataga ng Batas at abutin ang buod ng wastong pagsunod.

Mahigpit na hinihi­ngi ni Hesus na kung nais nating ­maging kanyang mga ­alagad, dapat nating ­ialinsunod dito ang ating mga pinahahala­gahan. Nasa pagiging bukas, samakatuwid, sa karunungan ng ­Diyos ang ­pagkakamit natin ng tunay na kasiyahan. Ngayong ­Linggo, inaanyayahan tayo na manatiling bukas sa Karunungan ng Diyos, sundan ang ­Kanyang landas ng pag-ibig, mamuhay ng may ­integridad at puspos ng pag-asa sa buhay na walang hanggan.