Abante Tonite
Mabilis sa Balita

Ang Panginoong Diyos ng buhay ang hihilom sa atin!

0 326

Sa Mabuting Balita ngayong Ika-13 Linggo ng Karaniwang Panahon (Mc 5:21-24; 35b-43) makikita si Hesus na nagpapagaling at bumubuhay ng patay. Mahalangang paalala at sanhi ng lakas para sa mga nanghihinawa na bagamat ang kamatayan ay bahagi ng ating buhay, hindi niloob ng Diyos na tuluyan tayong maglaho pagkatapos pumanaw sa mundo.

Giit ng Simbahan, isinugo ng Ama ang Kanyang Bugtong na Anak upang puksain ang kamatayan at ipagkaloob sa atin ang pangako na buhay na walang hanggan- sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng mga buhay! Ang mga milagro ni Hesus ay patunay ng Kanyang hangad upang makamit natin ang kaganapan sa mundong ibabaw at buhay na walang hanggan.

Buo ang paniwala ng Iglesya na walang kasinghalaga ang buhay ng tao sapagkat ito’y galing sa Diyos. Gagawin ng Poon ang lahat upang tayo ay mabuhay. Hindi ikinalulugod ng Tagapaglikha ang pagkamatay ng alin mang may buhay. Kaloob Niyang tayo’y Kanyang maging mga larawang buhay. Nilikha Niya tayo upang magpatuloy ang buhay, kaya’t buo ang ating loob na tayo’y Kanyang pagagalingin at ililigtas sa anumang sakuna at kapahamakan.

Turo ng Iglesya, dahil sa kasalanan pumasok ang kamatayan na mundo. Nagpadaig ang tao sa palalansi ng demonyo. Tinukso ng diyablo ang una nating mga magulang sa pangakong sila’y magiging kapantay ng Diyos. Nagkasala ang tao kaya’t nagsimulang makaranas ng hirap, sakit at kamatayan. Gayunman, sa Kamatayan at Muling Pagkabuhay ni Kristo naibalik ang dignidad ng buong sansinukob. Nagwagi si Hesus sa kasalanan, nabawi Niya ang dignidad ng tao sa pagiging tunay na tao.

SM food to go Banner Ad

Diin ng Simbahan sa Diyos lamang natin makakamit ang kaligtasan- sa Kanya lamang natin matutunton ang tunay na karunungan. Sa totoo wala naman tayong matatakbuhan kundi Siya lamang na ating pinagmulan at at hantungan, upang tayo’y patuloy na mabuhay. Pinatunayan ni Hesus sa pagpapagaling sa dalagaita sa Ebanghelyo na hawak ng Diyos ang ating buhay; mariin ang Kanyang habilin sa ama ng bata: “Huwag kan mabahala. Manalig ka!”

Tunay na ang Panginoon ang Diyos ng Buhay at si Hesus ang Banal nating Tagapagpagaling. Hangad ng Poon na tayo ang mabuhay. Sa ating pananalig sa kapangyarihan ni Hesuristo katulad ng ipinamalas ng tagapamahala ng Sinagoga sa Mabuting Balita, tayo rin ay ibabangon Niya at pagagalingin. At hindi lang buhay ang handog ng Diyos sa atin kundi Buhay na walang hanggan ayon sa Kanyang plano.

Paalala ng Iglesya, higit sa pagkabahala sa ating pag-iral sa daigdig dapat nating pagpunyagian ang tunay nating buhay- ang Buhay sa piling ng Diyos sa kabila. Sa hagupit ng pesteng lumalamon sa mundo sa kasalukuyan marahil natanto na natin ang kaiklian at walang kasiguruhan ng kinabukasan. Nawa pahalagahan natin ang Buhay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pag-iingat at pangangalaga sa ating sarili at sa kapwang nabiyayaan rin nito.

Hesus, aming Banal na Tagapagpagaling, iligtas Mo Kami. Turuan Mo kaming ipagdiwang ang buhay sa mundong ibabaw buo ang tiwala na Ikaw ay totoong nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Bigyan Mo kami ng mas malalim na pananalig sa Iyo upang makamit namin ang kaganapan. Turuan Mo kaming ipagdiwang ang handog sa aming buhay, ipagtanggol at itaguyod ito ayon sa Iyong kalooban. Nawa bigyan Mo kami ng marami pang taon at kalusugan upang pasalamatan at papurihan Ka sa Iyong kabutihan. Amen.

Leave A Reply

Your email address will not be published.