Abante Tonite Interactive

Ang Pitong Huling Salita ni Kristo mula sa krus

660

1. Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa.

Ito ang mga katagang binitawan ni Hesus nang siya ay maipako na sa krus.

Sa kabila ng mga gina­wang pagpapahirap sa kanya at pagpapapasan sa krus ay inunawa niya ang mga tao. Idinalangin niya ang kanyang mga kaaway.

2. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ngayon ay makakasama kita sa paraiso. Sa harap ng kanilang kamatayan, isa sa dalawang krimi­nal ang kumilala kay Kristo at naniwala sa kanya. Kaya naman tiniyak niya rito na ito ay kanyang isasama sa kaharian ng Diyos na tinawag niyang paraiso.

3. Babae, narito ang iyong anak…narito ang iyong ina. Nang makita ni Hesus ang kanyang inang si Maria na nasa kanyang paanan at nagdurusa sa kanyang sinapit, ipinagkatiwala niya ito sa kanyang apostol na si Juan.

Nais niya na sa kanyang pagkamatay ay maging maayos ang kalagayan ng kanyang ina.

4. Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sa pagkakataong ito ay ipinahayag ni Hesus ang kanyang saloobin sa Diyos ama. Pakiramdam niya ay pinabayaan siya ng kanyang ama na tanggapin ang lahat ng parusa at pasakit dulot ng kasalanan ng mga tao.

5. Ako’y nauuhaw. Nang dumaing si Hesus na siya ay nauuhaw, sa halip na tubig ay suka ang ibinigay sa kanya ng mga sundalong Romano. Ito ang nakagawian sa tuwing magpaparusa sila ng pagpako sa krus.

6. Naganap na! Alam na ni Hesus na sa katapusan ng kanyang paghihirap sa krus ay nabayaran na niya ang mga kasalanan ng tao. Nagawa na niya lahat ang kanyang misyon mula sa pagpapangaral ng mga ebanghelyo, paggawa ng mga himala hanggang sa pagtubos niya sa mga kasalanan. Nailigtas na niya ang sanlibutan.

7. Ama, sa iyong mga kamay ay itinatagubilin ko ang aking espiritu. Sa kanyang pamamaalam ay inihabilin ni Hesus ang kanyang kaluluwa sa nag-iisang Diyos ama. Walang bahid du­ngis niyang ipinagkatiwala ang kanyang espiritu sa siya ring may lalang sa kanya. Buong puso niyang tinanggap ang kanyang kamatayan. (Geraldine Monzon)