Abante Tonite Interactive
Browsing Category

Banal-Aral

MATEO 18:15

“Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin nang sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang…

LUCAS 6:3-5

Sinagot sila ni Jesus, “Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama?…

MATEO 1:21

“Manganganak siya ng isang lalaki at ito’y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang…

LUCAS 5:9-11

Nanggilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan, mga…

LUCAS 4:43

Subalit sinabi niya, “Dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang Mabuting Balita tungkol sa paghahari ng Diyos,…

LUCAS 4:31-32

Mula roon, si Jesus ay nagpunta sa Capernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao nang Araw ng Pamamahinga at nagtaka…

LUCAS 4:18-19

“Sumasaakin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang Mabuting Balita.…

MATEO 16:24-25

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, “Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang…

MATEO 25:19-20

“Pagkaraan ng mahabang panahon, buma­lik ang panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang…

MATEO 25:13

Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ni ang oras