Abante Tonite Interactive
Browsing Category

Banal-Aral

MATEO 24:42-43

Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito:…

MATEO 23:25

“Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng Kautusan at mga Pariseo! Mga mapagkunwari! Nililinis ninyo ang labas ng…

MARCOS 6:18-21

Laging sinasabi sa kanya ni Juan, “Hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng iyong kapatid.” Kaya’t si Herodias ay…

MATEO 23:13

Datapuwa’t sa aba ninyo, mga eskriba at Fariseo, mga mapagpaimbabaw! Sapagkat sinasarhan ninyo ang kaharian ng…

MATEO 16:16-17

Sumagot si Simon Pedro: Ikaw ang Mesiyas, ang Anak ng Diyos na buhay. Sinabi ni Jesus sa kaniya: Pinagpala ka,…

MATEO 23:11-12

Ngunit ang higit na dakila sa inyo ay magiging tagapaglingkod ninyo. Ang sinumang magtataas ng kaniyang sarili ay…

MATEO 22:37-40

Sumagot si Jesus, “Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso, nang buong kaluluwa, at nang buong…

JUAN 1:50-51

Sinabi ni Jesus, “Nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakikita…

MATEO 20:14-16

Kunin mo ang ganang iyo, at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli nang tulad ng upa ko sa iyo? Wala…

LUCAS 1:35-37

Sumagot ang anghel, “Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at lililiman ka ng kapangyarihan ng Kataas-taasan. Kaya’t…