Abante Tonite Interactive
Browsing Category

Banal-Aral

MATEO 19:16-18

May isa namang lalaking lumapit sa kanya at nagtanong, “Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang…

MATEO 15:21-22

Pagkaalis ni Jesus sa lugar na iyon, pumunta siya sa mga lupain ng Tiro at Sidon. Narito, may babaeng taga-Canaan…

MATEO 19:13-15

May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at ipanalangin. Ngunit…

MATEO 19:8-9

Sumagot si Jesus, “Dahil sa katigasan ng inyong ulo kaya ipinahintulot ko si Moises na hiwalayan ninyo ang inyong…

MATEO 18:21-22

Lumapit noon si Pedro at nagtanong sa kanya, “Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit…

MATEO 18:18

“Sinasabi ko sa inyo: anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa…

LUCAS 1:53

Pinasagana Niya sa mabubuting bagay ang mga kapus-palad, at pinaalis nang walang dalang anuman ang mga mayayaman.

MATEO 17:22-23

Nang nagkakatipon sa Galilea ang mga alagad, sinabi sa kanila ni Jesus, “Ang Anak ng Tao ay ipagkakanulo at…

MATEO 14:27-29

Nagsalita kaagad si Jesus na sinabi sa kanila: Lakasan ninyo ang inyong loob. Ako ito, huwag kayong matakot.…

MATEO 17:14-16

At pagdating nila sa karamihan, ay lumapit sa kaniya ang isang lalake, na sa kaniya’y lumuhod, at nagsabi,…