Abante Tonite Interactive

Dakilang Kapistahan ng Banal na Santatlo

364

Fr. Richard Bolaton, STL

Pista ngayon ng ‘Banal na Trinidad’, ‘Santisima Trinidad’, o ‘Banal na Santatlo’. Saad ni Bishop Teodoro C. Bacani, Jr. “This Sunday is God’s Sunday!” Hindi lang daw ukol sa isang gawa ng Poon ang ginugunita o isa sa mga pintakasi ng Simbahan kundi ang Panginoong Diyos natin mismo ang ipinagdiriwang bilang tatlong Persona. Isang malaking pagkakamali ani Bacani ang ituring ang Isantatlo na isang makalumang turo na walang kaugnayan sa buhay natin sa kasalukuyan.

Aminado ang Obispo, “It is not easy to speak of God as he is. We cannot speak well of angels, how much more of God!” Nariyan na aniya ang Tatlong Persona bago pa nagsimula ang panahon, ngunit sa pamamagitan lamang ni Hesus nakilala natin nang lubusan ang Diyos hindi lamang bilang Anak kundi maging Ama at Espiritu Santo. Hindi daw dapat tingnan bilang magkakabukod o hiwalay ang Diyos – Iisa ang Banal na Santatlo sa magkaagapay nilang ugnayan.

Ayon sa Katekismo, ang doktrina ng Santisima Trinidad ay ‘most central faith mystery in the life of every Christian.’ Sa katunayan, ani San Atanasio, “It will not be out of place to consider the ancient teaching and faith of the Catholic Church which was revealed by the Lord and proclaimed by the Apostles and guarded by the Fathers. For upon this the faith of the Church is built, and if anyone were to lapse from it, he would no longer be a Christian either in fact or in name!”

Dahil sa ‘pagpahayag’ o pagpapakilala ng Diyos ng Kanyang sarili sa tao, natutunan natin sa tulong ng ating limitadong pang-unawa bilang mga nilalang na ang Ama ang ‘Manlilikha’; ang Anak ang ‘Tagapagligtas’ at ang Espiritu Santo ang ‘Tagapagpabanal’. Sa kasaysayan, marami nang pagtatangkang ginawa para ilarawan ang Isantatlo sa pamamagitan ng samu’t saring simbolo ngunit hindi sapat ang alinman sa mga larawang ito upang ihayag ang napakalaking ‘hiwaga’ ng Diyos.

Sa Pilosopiya, itinuturo na hindi maaring ‘patunayan’ o ‘pabulaanan’ ninuman ang pag-iral ng Diyos. Ang misteryo ng Diyos ay higit na malaki para sa maliit nating isip at imahinasyon – nanatiling kulang ang ating pagkaunawa. Gayun pa man sa Fundamental Theology giit ng Simbahan: Oo, posibleng magkaroon ng kaalaman ang tao ukol sa pagka-Diyos ng Diyos (to some extent) bago isagawa ang ‘leap of faith’ dahil sa rebelasyon ng Diyos sa Kanyang sarili!

Limitado man ang ating isip sa harap ng kadakilaan ng Diyos, sapat nang tandaan giit ng Simbahan na ibinunyag ng Diyos ang Kanyang sarili bilang isang ‘Diyos ng Kaisahan’ na hindi nagsasarili kundi binubuksan ang sarili sa Tatlong Persona para tanggapin tayo sa dakilang kaisahan ng buhay at pag-ibig. Ani Bishop Bacani isang paanyaya ang ‘misteryo ng komunyon’ ng Banal na Santatlo upang mamuhay tayo bilang “community of disciples” ni HesuKristo sa mundo.

Narito ang hamon ng Simbahan ngayong Pista ng Pinagpalang Diyos: “The eternal love and life of the Holy Trinity fills all creation and is at the heart of every human person. Let us honor God with our whole being by loving our neigbor as ourselves. When we are united to the Lord and to each other by faith, hope and love, then we live as a communion, a community, and manifest the life of the Blessed Trinity to the world.”

‘Wag na daw natin aksayahin ang panahon sa imposibleng pithaya na lubusang maintindihan ang pagka-Diyos ng Diyos; bagkus anyayahan ang Ama, Anak at Espiritu Santo na pumasok sa ating buhay at ipamalas ang pananahan ng Santatlo sa ating puso sa pamamagitan ng ating malasakit sa isa’t isa. Giit ni Bishop Ted, “A f­amily whose members are united in love through thick and thin, a parish whose members have a concern for one another and for strangers, a diocese united- all these show that the true God is a Holy Trinity.”