Abante Tonite Interactive

Diyos na Santatlo: Puno’t Dulo ng ating buhay!

642

Dakilang Kapistahan ngayong Linggo ng Banal na Santatlo. Giit ng Simbahaan, puno ng tanda ng Tatlong Persona sa Iisang Diyos ang iba’t ibang yugto ng ating buhay. Mula nang tayo’y binyagan hanggang sa ating pagpanaw sa mundong iba­baw, taglay natin ang tatak at katibayan ng Panginoon bilang Ama, Anak at Espiritu Santo.

Ayon kay Pope Emeritus Benedict XVI, nasa bawat hibla, hindi lamang ng ating pagkatao, kundi ng lahat ng bagay sa sansinukob ang Diyos bilang pinagmulan at patutunguhan ng lahat ng tao at nilikha. Sa kasaysayan, ipinakilala nga ng Poon ang Sarili bilang Tagapaglikha (Ama), Tagapagligtas (Anak) at Tagapagpabanal (Espiritu Santo).

Turo ng Katesismo ng Iglesia, napakahirap mang unawain, sadyang puno ng pag-aalala sa ‘Santissima Trinidad’ ang simula, pagitan at pagwawakas ng buhay ng bawa’t tao sa daigdig. Sa katunayan, paliwanag ni Pope Francis, “ang misteryo ng Banal na Santatlo ay paalala sa tanan na tayo ay nilikha ayon sa larawan ng ‘Banal na Pagkakaisa’.

Hindi daw nawawala ang pagpapahayag natin ng pananampalataya sa Iisang Diyos na may tatlong persona sa bawa’t yugto ng ating paglalakbay sa mundong ibabaw sa paraan ng pagdarasal ng mga Katoliko. Sa lahat ng kilos at galaw ng Simbahan maririnig at mababanaag natin ang pagpapahayag ng pananampalataya natin sa Poon na nagpakilala bilang Ama, Anak at Espiritu Santo.

Related Posts

Matagal nang ‘nakikipagbuno’ ang mga dalubhasa at pantas ng Biblia at Teolohiya upang maintindihan nang husto ang ‘Misteryo’ ng Banal na Santatlo, ngunit lahat ng kanilang tangka at paliwanag ay nananatiling kapos at bitin para sa kontrobersial na doctrina ‘Dios Uno y Trino’. Naniniwala ang lahat, gayunman, na ang Simbahan ang ‘Salamin’ ng nasabing ‘Santa Unidad.’

Tutok ang Iglesia sa konsepto ng ‘Banal na Pagkakaisa’ at kanya-kayang papel na ginagampanan ng bawat Miyembro ng nasabing ‘Komunidad ng Pag-ibig’ sa trato nito sa Diyos na Santatlo. ‘Pag-ibig’ daw ang tunay na diwa ng Banal na Unyon. “It is love that makes us somehow understand the mystery of the Blessed Trinity,” giit ng Simbahan.

“Binubuo at pinag-iisa sila ng pag-ibig. Datapwa’t iba’t iba sila at may kanya-kanyang pagka-Persona, binubuklod sila ng pag-ibig sa iisang kalikasan — ang kanilang pagka-Diyos! At dahil ganap ang kanilang pag-ibig sa isa’t isa, dahil wala nang hahanapin pa, ang kalooban ng isa ay batid at kalooban din ng Dalawa. Nagtatalaban ito na hindi makikita pa ang pagkakaiba datapwa’t may pagkakaiba,” paliwanag ng Iglesia.

Matapos ang mara­ming taong pag-aaral ng Teolohiya, nananatili sa aking puso at lubos na pinagpapasalamat ang dalawang bagay tungkol sa Hiwaga ng Diyos: Una, na nasa buo kong pag-iral at pagkatao ang ‘imprint’ ng Santissima Trinidad — “To borrow a term from Biology.’ ani Benedict XVI, ‘God is present in every ‘genome’ of my being,” at Ikalawa, na “Mahal ng Ama ang Kanyang Bugtong Anak at iniibig din nang lubos ni HesuKristo ang Kanyang Ama — ang ‘Pag-ibig’ na namamagitan sa Dalawa ay ang Banal na Espiritu!”

Sa ating patuloy na pagninilay sa Diyos na Santatlo na puno’t dulo ng buhay, patuloy din ang hangad at dasal ng Simbahan higit sa lahat ngayong Trinity Sunday na maging salamin nawa ang lahat ng ng pagkakaisa at pagmamahalan ng Banal na Tiryo. Hiling ng Iglesia sa araw na ito na umayon nawa ang buhay ng mga mana­nampalataya sa kanilang sinasampalatayanan. Mula sa Diyos na may Tatlong Persona, sama-sama nating hilingin ang pagkakaisa ng tanang kaanib ng Simbahan.