Abante Tonite Interactive

Ganap na kaligayahan ng buhay dulot ng Eukaristiya!

809

Malinaw ang turo ng Ebanghelyo ngayong ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon (Jn 6:51-58) na sa Eukaristiya, tinatanggap natin ang pinakadakilang pagkaing espirituwal – si Hesus mismo! Sa araw na ito muli nating binubuksan ang ating puso upang tanggapin ang kaganapan ng buhay at sinasariwa ang ating pananampalataya kay HesuKristo bilang tunay na pagkain at inumin na nagsabing ‘Ang kumakain ng Aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa Akin, at Ako sa kanya.’

Turo ng Simbahan, nang ibigay ni Kristo ang sarili sa atin bilang Tinapay ng Buhay, hangad niyang maranasan ng tanan ang ganap na kaligayahan ng buhay. Sa Eukaristiya, paliwanag ng Iglesia, ibinibigay ni Hesus ang kanyang katawan at dugo bilang pangako ng siguradong kaligtasan alinsunod sa kanyang mga binitiwang salita: ‘Ang kumakain ng Aking laman at umiinom ng Aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli Ko siyang bubuhayin sa huling araw.’

Paanyaya ng Simbahan ngayong Linggo sa lahat ng Kristiyanong nakikinig sa diskurso ng Panginoon na muling pagnilayan kung ‘sino’ ang tinatanggap nila sa Komunyon at mas palalimin pa ang pa­nanalig sa Eukaristiya, ang Panginoong Hesus na bumubuong nag-aalay ng sarili sa bawat selebrasyon. Hangad ng Iglesia na maramdaman at matamo ng lahat ang tunay na kagalakan, higit sa lahat, tuwing dumudulog tayo sa hapag ng Diyos sa bawat pagdiriwang ng Santa Misa.

Giit ng Simbahan, sa hamak na anyo ng tinapay at alak ibinibigay ni HesuKristo ang Kanyang sarili sa atin. Hamon daw sa lahat ng mananampalataya, na palagiang tanggapin ang Panginoong Hesus sa Banal na Komunyon nang may buong paggalang at pananampalataya, at pahintulutan Siyang baguhin tayo upang maging mga tunay na kawagis Niya. Linggo-linggo at malimit tayong pumipila upang tumanggap ng Komunyon ngunit hindi marahil natin nauunawaan kung bakit.

Saad ng Iglesia, dapat matanto ng lahat na kung gaano kahalaga ang ‘materyal na pagkain’ sa katawan para sa pisikal nating ikabubuhay, gayundin ang ‘espirituwal na pagkain’ para sa kaluluwa. Naparito ang Panginoong Hesus upang siya mismo’y maging pagkain natin na nagdudulot ng buhay na walang hanggan. Sa pagtanggap ng Banal na Komunyon, sumasa-atin Siya at tayo ay sumasa-Kanya sa paraang ngayon pa lamang, dito sa lupa, nararanasan na natin kung ano ang buhay na walang hanggan ng langit!

Payo sa mga Katoliko ng Simbahan, na kung talagang nais nating maging lubos na kaisa ni HesuKristo sa buhay at makapiling Siya sa kaluwalhatian magpakailanman matapos ang ating paglalakbay sa mundong ibabaw, napakahalagang tanggapin natin ang Katawan at Dugo niya sa Eukaristiya – nang may lubos na pananampalataya, malinis na konsensiya at karapat-dapat na kaluluwa. Malimit tayong nangungumunyon sa Misa, hindi dahil nakikisabay lang tayo sa marami, nakasanayan na, o sa paniniwala na nagbibigay suwerte ito sa atin, kundi dahil mahal natin si Hesus at nais na­ting maging kaisa Niya.

Tonite – Wendys Inhouse Ad