Abante Tonite Interactive

Ipanatag ang loob sa Espiritu Santo

402

Fr. Richard Bolaton, STL

Sa Ebanghelyo nga-yong Ika-6 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay (Jn 14: 23-29) nagpahiwatig si Hesus tungkol sa kanyang nalalapit na paglisan.

Ipinangako ng Panginoon na ipadadala niya ang Espiritu Santo upang gabayan ang kanyang mga Apostol. Tiniyak niya na hindi niya sila iiwang ulila, nag-iisa at kawawa.

Sa Huling Hapunan, siniguro ni Hesus na maghahanda siya ng lugar sa kalangitan para sa kanyang mga alagad at babalik upang isama ang tanan sa kanyang kinaroonan. Samantala, magsusugo aniya siya ng isang Patnubay na siyang gagabay, magtuturo, magpapaala ng kanyang mga aral at magbibigay ng kapa-yapaan.

Hinimok ng Panginoon ang kanyang mga Apostol na sumampalataya, huwag mabalisa at magkaroon higit sa lahat ng tiwala. Hinikayat niya ang kanyang mga minamahal na disipulo na ipanatag ang sarili sa Espiritu Santo na tatayong tagapamagitan, tagapagtanggol, kalinga at gabay nila sapagkat palalakasin nito ang Simbahan!

Sa gabi ng paghahabilin ni Hesus, hindi pa lubos na naunawaan ng mga alagad ang turo ng kanilang Guro. Matindi ang pangangailangan ng sinaunang Simbahan ng paggabay ng Espi-ritu Santo kaya’t dapat kumilos ang mga Apostol nang may karunungan sapagkat nakasalalay sa kanila ang pananampalataya ng mga tagasunod ni Kristo sa rlahat ng sig-long darating.

Ergo, hindi na dapat pang kabahan at matakot ang mga Apostol sa kanilang paghayo tu-ngo sa kanilang misyon sapagkat hindi sila kailanman mag-iisa; palagiang nasa tabi nila pangako ni Kristo ang Mang-aaliw bilag ins-pirasyon at lakas lalo na sa panahon ng pagsubok. Noon at ngayon nananatili ang presensiya at gabay Espiritu Santo sa Santa Iglesya.

Nang tayo ay binyagan at kumpilan tinaggap natin ang Espiritu Santo bilang handog ng langit. Sa mga sakamentong nabanggit biniyayaan tayong maging mga lulukan at saksi ng Diyos. Gayunman, sa ‘pribilehiyong’ tinaggap bilang Kristiyano, kalakip nito ang sersyosong tungkulin o pananagutan na ipamalas ang ningning ng pag-ibig ni HesuKristo sa buong daigdig.

Wala tayong dapat ikatakot saad ng Iglesya sa responsibilidad na ilarawan ang pagmamahal ng Diyos sa mundo sapagkat nananahan sa ating mga puso at hindi kailanman mawawala ang Epiritu Santo na nagpapabanal at nagpapangindapat sa atin bilang mga ‘instrumento’ ng pagmamahal at kapayapaan ni Kristo. Kailangan lamang nating taus-pusong sumampalataya at ipanatag ang loob sa pag-ibig ng Ama sa atin, sa Panginoong Hesus at sa Espiritu Santo!

Paanyaya ng Simbahan sa tanan ngayong araw na hayaang pasukin ng Espiritu Diyos ang ating buhay: “The measure of our love for Jesus is manifested by our keeping his word. To ‘keep his word’ is to trust in his love for us, allowing his to reign in us, moving us to love one another. The Holy Spirit is the power that enables us to live by his word!”

Kung makikinig at magtitiwala lang daw tayo nang lubos sa Banal na Espiritu na nananahan sa ating puso at patuloy na gumamalaw sa ating buhay, mananatili ang kapanatagan ng kalooban at kapayapaan sa ating dibdib- magniningning tayo at mahihimok ang iba na loobing maakap at masakop din ng Diyos!