Abante Tonite
Mabilis sa Balita

Kaligayahang hatid ng pagtanggap sa Diyos!

0 540

Angkop at napapanahon ang paalala ng Mabuting Balita (Mt 13:44-52) ngayong Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon tungkol sa pagtanggap sa Kaharian ng Diyos. Dahil sa COVID-19 natuto tayong magpahalaga sa mga tunay na makabuluhang bagay sa buhay.

Mistulang ipinahintulot ng langit sumailalim ang mundo sa pandemya upang gisingin ang mga natutulog nating konsensiya- nang matanto marahil natin ang ‘katututuran’ ng ating pag-iral at maikling panahon sa mundong ibibaw. Animo’y tinapik tayong lahat ng Panginoon.

Narito ang napakahalagang tema ng Ebanghelyo ngayong araw: “Sa buhay sa mundong ito ay matatagpuan ang kayamanan, kasaganahan at kaligayahaan kung ang paghahari ng Diyos sa tao ay iiral.” Hinahamon tayo ng Panginoon na muling pasakop sa Kanya!

Sa pamamagitan ng talinhaga, inihinambing ni Hesus ang paghahari ng Diyos sa kayamanan, mamahaling perlas at malaking lambat. Nang matagpuan ng mangangalakal ang kayamanan ipinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian upang mabili at makuha ito, kuwento ng Panginoon.

Ganito rin, ani Kristo ang ginawa ng taong nakakita sa mamahaling perlas. Ibig sabihin, oras na matanto natin ang paghahari ng Diyos sa ating buhay, tiyak na tatalikuran natin ang lahat. Ang ‘malaking lambat’ sa Ebanghelyo ay simbolo ng pagpapasakop at pagpapasailalim natin sa Diyos.

Giit ni Hesus, upang mapabilang sa mga ligtas na magtatamasa ng ibayong kaligayahan at buhay sa piling ng Ama, kailangang buksan natin ang ating mga puso at tanggapin ang paanyaya ng Diyos. Nagsasalita siya sa pamamagitan ng mga pangyayari sa ating buhay.

Samakatuwid, magiging maayos ang lahat ng bagay kung matututo tayong tahakin ang landas na inilatag Diyos para sa atin. Lahat ay ginagawa ng Diyos upang Siya ay ating matagpuan. Sa pagbubukas ng sarili sa Poon, mapasaatin ang kapayapaan at tunay na kaligayahan.

Sa huli narito ang paalala ni San Pablo sa tanan: “Ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya…para sa kanilang ikabubuti.” (Rom 8:28). Maging sa gitna ng krisis, mababanaag ang layon ng Diyos at plano para sa kaligatasan ng lahat.

Huwag sana tayong mag-atubiling pasakop sa Diyos ngayong panahon ng kagipitan at kilalanin Siya bilang ating ‘Tanging Yaman’. Kung naghahari ang Panginoon sa ating buhay, tiyak na mapapasaatin ang lahat-lahat, higit sa ating inaasam o inaasahan.

Leave A Reply

Your email address will not be published.