Abante Tonite Interactive

Lahat tayo may misyon sa buhay!

764

Paalala ng Ebanghelyo ngayong ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (Cfr. Mc 6:7-13) na lahat tayo ay may kanya-kanyang mis­yon sa buhay at lahat ng mga Kristiyano ay may papel sa Misyon ni HesuKristo. Parte ng ating responsibilidad bilang mga binyagan ang pagiging mga ‘sugo’ ng Panginoon at mga ‘katuwang’ ni Kristo sa pagbabahagi ng Mabu­ting Balita ng kaligtasan sa buong daigdig.

Hindi lamang dapat sikaping matanto ang ‘dahilan’ ng pag-iral natin sa mundo, mahalaga din, turo ng Iglesia na maging malinaw sa atin bilang mga mananampalataya at miyembro ng Simbahan na bahagi tayo sa patuloy na gawain ni HesuKristo na pangangaral, pagpapa­galing, pagpapalayas ng demonyo, pagbibigay pag-asa at galak katulad ng utos Niya sa Kanyang mga alagad.

Si Kristo ang magbibigay ‘kabuluhan’ sa ating buhay at ‘katuturan’ sa lahat ng ating mga kilos at galaw! Siya, giit ng Simbahan ang ugat, daan at patutunguhan ng lahat ng bagay. Ang ating pakikibahagi sa Kanyang misyon at tapat na pagsasagawa ng mga katungkulan at responsibilidad sa buhay sa anumang estado itinalaga tayo ng Diyos ang nagbibigay rason at lakas upang magpatuloy tayo sa paglalakbay.

Dapat nating tandaan na kapag ang Diyos ang tumawag sa anumang gawain, ibibigay at ibibigay Niya ang karampatang biyaya upang maisakatuparan ang Kanyang mga plano. Wala raw tayo anumang dapat ikatakot kung sumusunod tayo sa mga utos ng Poon nang may buong pagpapakumbaba at pananampalataya. Sa buhay, kailangan na­ting maging sensitibo sa Kanyang boses at giya.

Katulad ng mga nakarinig sa hamon ni Kristo, alam ng Diyos na maaaring hindi pa tayo handa sumunod sa Kanyang panawagan; kaya ang paanyaya ng Panginoon tuwina ay lubos na pagtitiwala dahil Siya ang bahala sa lahat — ibibigay ng Diyos ang mga pangangailangan ng tapat at masunurin Niyang mga anak!

Turo ng Simbahan: ‘people grow by hand­ling responsibility.’ Wala naman daw talagang totoo na handang-handa pagdating sa pagtugon sa panawagan ng Pa­nginoon sa misyon. Sapat na raw ang manatiling nakaantabay sa instruksiyon ng Espiritu Santo at ready sa lahat ng oras. Lalago at lalago ang kagalingan at kumpiyansa sa sarili kung mananatili tayong partner ni Lord sa lahat ng bagay.

Dagdag pa ng Iglesia, sa pagtupad ng misyon sa anumang pananagutan na iniatang sa atin, tinanggap natin ang kapangyarihan at awtoridad maging sa masasamang espiritu sa bisa ng ating ‘binyag’ at ‘kumpil’. Ayon sa turo ni Kristo, kailangang ma­ging handa tayo sa lahat ng oras sa anumang tukso o pasubok at isipin na nanggagaling sa Kanya bilang ating Panginoon at Guro ang lahat ng ating tapang at lakas.

Binigyang-diin ni Kristo sa Kanyang mga ala­gad na kailangang matuto silang maglakbay sa buhay nang magaan. Wala raw sila anumang dapat ikabahala sa mga kakailanganin sa mis­yon dahil kung meron nga namang ‘material worries’ ang isang disipulo maaaring hindi ito makausad at maluwalhating makarating sa dulo ng paglalakbay. Mahirap man ang mis­yon, kailangan nito ang total na pagtitiwala sa Diyos at pamumuhay nang simple!

Napakaganda ng paalala sa atin ng Ebanghelyo ngayong Linggo na lahat tayo ay ‘manlalakbay’ lamang sa mundong ibabaw. Hindi tayo dapat mahulog sa seguridad at kaginhawahang dulot ng mga materyal na bagay dahil tayo nga ay nabubuhay sa kabutihang-loob at pagpapala ng Panginoon. Bilang mga disipulo ni Hesus, sisikapin nating makamit ang pamumuhay nang payak upang ipakita sa lahat na buo ang ating tiwala sa ating Diyos.

Naghihintay at umaasa ang Panginoong Hesus sa ating tugon na maging Kanyang mga kamay, bibig at paa. Ngayong batid na natin na ang gawaing ‘pa­ngangaral’ ay naaayon lamang sa ating kakayahan at lugar na ginagalawan, walang dahilan upang tayo’y tumanggi sa misyon. Alisin na muna natin ang pagiging mapagmataas at bawasan ang labis na pagkaabala sa mga bagay sa mundo na humihila sa atin upang hindi gampanan ang pagpapahayag ng Ma­buting Balita. Hilingin natin ang tulong ni Maria, ang ating huwarang Ina sa pakikinig sa Salita ng Diyos at pagtalima sa Banal na Kalooban.