Abante Tonite Interactive

Linggo ng Pentekostes

257

Fr. Richard Bolaton, STL

Inaalala natin ngayong Linggo ang pagpanaog ng Espiritu Santo sa mga apostol isang dakilang kapistahan ng Simbahan! Itinuturing ang
Pentekostes bilang pagsilang o ‘birthday’ ng komunidad ng Iglesya Katolika. Sa makulay na salaysay ng mga pagbasa ngayong araw,
inilalarawan kung paano isinugo ni Hesus ang kanyang mga alagad upang ipangaral sa buong daigdig ang mensahe ng kapayapaan at pagkakasundo.

Tulad ng hagunot ng hangin at mga dilang apoy namalas ang makapangyarihang pagkilos ng Espiritu Santo at positibong pagbabagong hatid nito sa buhay ng mga disipulo na noon ay lugmok sa pagkatakot, pangungulila at matin-ding kawalan dahil sa pagpanaw ng kanilang dakilang Guro. Animo’y isang unos na nagdulot ng isang daluyong, malaki ang pagbabagong idinulot ng Paraklito na nagbigay ng lakas sa mga apostol.

Turo ng Simbahan, nang tanggapin ng mga alagad ang ‘Handog’ noong araw ng Pentekostes, “ang luma nilang buhay ay ‘sinunog’ ng apoy ng Espiritu Santo at sumibol ang bagong buhay hindi lamang para sa kanilang sarili kundi para rin sa buong Iglesya.” Mula sa pagiging makasarili at ambisyoso binago ng Banal na Espiritu ang mga apostol hanggang sila’y tunay at lubos na makapaghandog ng sarili para sa inihabiling misyon.

Paliwanag ni Pope Benedict XVI sa ginugunitang ‘culmination’ of Easter Season: “Jesus, risen and ascended into Heaven, sent his Spirit to the Church so that every Christian might participate in his own divine life and become his valid witness to the world. The Holy Spirit, breaking into history, defeats aridity, open hearts to hope, stimulates and fosters in us an interior maturity in our relationship with God and with our neighbour.”
Paalala ng Iglesya, sa Binyag at Kumpil tinanggap natin ang Espiritu Santo.

Samakatuwid, lahat ng mga binyagan bilang ‘sangkap’ o kasapi ng pandaigdigang ka-patiran ni Hesus ay bahagi ng misyong maghatid ng kapayapaan at pagkakasundo sa mundo simula sa ating mga tahanan, paligid at kung saan man tayo itulak ng Espiritu. Tanang mga Kristiyano ay ‘spiritually energized’ katulad ng mga apostol upang buong tapang na ipagpatuloy ang misyon ni Kristo sa daigdig.

Mariing giit pa ng Simbahan, totoong patuloy na kumikilos ang Espiritu Santo, ang “Ka-luluwa ng Iglesya” sa tahimik na paggalaw nito sa ating puso at sandaling pakinggan nating mabuti ang Kayang inspirasyon, ang pagtalima natin ay maari ding magdulot ng “daluyong” sa ating buhay. “Kung pababayaan natin ang Espiritu Santo na hawakan ang buong buhay natin, dadalhin Niya tayo sa mga bago at hindi pa nasusubukang landas!”

Napakaganda ng paalala ni Fr. Jerry Orbos, SVD tungkol sa mahiwagang pananahan ng Mang-aaliw sa ating buhay: “There is a power greater than you and I. Pentecost reminds us that life is about people and living life itself with spirit, and with the highest spirit, the Holy Spirit!”

Para sa mga nabubuhay na parang walang Diyos at walang pagpapahalaga sa mga bagay na makalangit, matinding hamon daw ang pagbubukas ng sarili, pagsuko at paghahabilin ng buhay sa Diyos kaya’t mainam na ipanalangin ang pananampalataya at hilingin ang dirihi ng Espiritu Santo.

Narito sa wakas ang habilin ni Bishop Teodor C. Bacani, Jr., Spiritual Adviser ng El Shaddai sa lahat ng mananampalataya para sa isang mabu-ngang selebrasyon ng Pentekostes: “Because it is the Holy Spirit who makes us live, we should live by the Spirit. We should let him inspire and guide all our actions. We should let him begin them by his grace in order to say ‘Jesus is Lord!’ (1 Cor. 12:3) We should really be spiritual persons meaning persons who live under the Spirit’s influence.”

Sa huli, kung ipahihintulot lamang daw na-ting pangunahan tayo ng Espiritu Santo mag-uumapaw sa ating buhay ang “pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpapigil sa sarili” (Gal. 5:22) Dahil tayo ay ‘renewed’ na ng Banal na Espiritu kailangang mabanaag ang mga handog na ito sa ating buhay, sa ating komunidad higit sa lahat sa Simbahan; sapagkat ang paglago ng mga biyayang nabanggit ay prueba na tayo ay totoong nabubuhay na kay Kristo at tapat na nagpapatuloy ng Kanyang buhay at misyon sa mundo.