Mga ET at kakaibang nilalang, totoo ba?

Mga ka-Misteryo heto na naman tayo sa paborito niyong pagtalakay sa mga paksang paranornal.