Abante Tonite Interactive

Nasa pakikinig sa Diyos ang ugat ng lahat ng pagsisilbi!

264

Tungkol sa pananati­ling ‘focused’ at pagpili sa mainam na bahagi ang Ebanghelyo nga­yong Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (Lc 10:38-42). Katulad ni Marta madalas ka­sing nagiging abala tayo sa maraming bagay.

Gayunpaman, nais ng Pa­nginoon, una sa lahat, na maging malapit tayo sa Kanya tulad ni Maria, at magtiwala anuman ang ating pinagkaka-abalahan sa buhay.

Saad ng Simbahan, “Jesus wants to incarnate his love in our hearts. He became man to share his life with us and to teach us loving service and self-giving. When we serve our neighbor we serve God; when we love our neighbor we love God.” Paalala daw sa tanan ang aral ng Ebanghelyo ngayong Linggo na isang pribilehiyo at kagalakan ang pagsisilbi sa kapwa, at hindi kailanman dapat tignan bilang ‘pabigat’.

Nagsisilbing babala ang Mabuting Balita sa mga “busy acti­vists”. Giit ng Simbahan “we see from this that service in itself, even ser­ving the Lord, is not the essential matter.” Sa tagpo sa Ebanghelyo makikitang balisa si Marta sa kusina samantalang nasa panaan lang ni Hesus at nakikinig si Maria. Hindi napigilang sabihan ni Marta ang Guro na utusan sanang tulungan siya ng kapatid.

Makahulugan ang sagot ni Hesus, “Marta, Marta abala ka sa maraming bagay; isa lang naman ang kailangan.” (v. 41) Paliwanag ng Simbahan, “Martha thought that Jesus would be served even more if her sister would join the work. But she lacked gratitude and love!” Ang tunay na pagganyak daw sa pagsisilbi ay ‘grateful love’ na magtutulak sa ating maghandog ng sarili sa Panginoon bilang pasasalamat sa lahat ng Kanyang kabutihan.

Dagdag ng Iglesya, hindi kailangan ng Diyos ang anumang bagay mula sa atin kaya’t ang angkop na pagtugon sa Kanyang pagmamahal ay ang pagsuko ng sarili sa pamamagitan ng tapat paglilingkod sa kapwa nang may malasakit at pag-ibig. “When our life is over, the only thing that will matter is how well we have learned to love. Whatever time or energy or money we have spent pursuing other goals will have been wasted,” saad ng Simbahan.

Walang anumang bagay tayong mabibitbit sa kabilang buhay kundi ang pag-ibig sa ating puso. Batid ni Maria na ang tamang paglago sa pag-ibig ay nagsisimula sa pakikinig kaya’t pinuri siya ni Hesus sa pagpili sa mas “mainam na bahagi”. Ibinibigay ng Diyos ang Kanyang handog na pag-ibig sa lahat ng bukas ang loob; kailangan lang nating matutunan na sa pakikinig at pagtalima sa kalooban ng Diyos ang ugat ng lahat ng pagsisilbi!
Mensahe ng Simbahan sa tanan ngayong araw: “Ang pagsuway ni Hesus kay Marta ay paalala sa atin tuwing mawawala tayo sa ‘focus’. Kailangang matuto tayong manahimik kahit sandali sa loob ng buong maghapon lalo na kung abala tayo sa maraming gawain; magandang simulan palagi ang araw sa pakikipag-ugnayan sa Diyos kung kanino huhugot tayo ng direksiyon at kukuha ng lakas sa pang-araw araw nating responsibilidad sa buhay.”

Pahabol ng Iglesya, “Filled with the joy and gratitude which come from knowing God’s overwhelming love for us, we can genuinely put ourselves at the service of others, joyful to be able to give back to God a small return for his goodness to us.”