Abante Tonite Interactive

Pag-Alala sa Linggo ng Palaspas

333

Linggo ng Palaspas. Ito ay isang makasaysayang tagpo na naganap isang linggo bago ang muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang pangyayaring ito ay hinulaan ni Propeta Zacarias.

Sinabi niya kay Zion, “Magalak ka at magdiwang, umawit ka ng ma­lakas o Jerusalem! Pagkat ang hari mo ay dara­ting na! Mapagpakumbaba siya sakay ng isang bisirong asno.” Ang katuparan ng hulang ito ay itinala sa Mateo 21:7-9.

Ang bisirong asno ay sinapinan nila ng balabal at doon sumakay si Hesus.

Lahat ay nagagalak sa pagda­ting ni Hesus. Marami sa mga tao ang naglatag ng kanilang balabal sa daan. Habang ang iba naman ay pumutol ng mga sanga ng kahoy at kanila din itong inilatag. Ang iba ay iwinagayway ang mga hawak nilang mga halaman tulad ng oliva bilang pagpupugay kay Hesukristo at pagbubunyi sa kanyang pagdating. Lahat sila ay sumisigaw ng “Mabuhay ang anak ni David! Purihin ang Diyos!” bawat isa sa mga taong bahagi ng kasaysayan na iyon ay nag-uumapaw ang ga­lak sa puso sa pagdating ni Hesus.

Kaya naman tuwing linggo, bago hulihin at ipako sa krus si Hesukristo ay ginugunita natin kung paano ipinagbunyi ng mga tao ang kanilang hari. Kung paano naging matagumpay ang pagpasok ni Hesukristo sa Jerusalem. Ang pag-alalang ito ay tinawag nating linggo ng Palaspas dahil sa mga sanga at dahon ng palma na siyang ginamit ng mga tao sa pagdiriwang na ito para maipahayag ang kanilang galak sa pagsalubong kay Kristo.

Pero hindi lang natin ito basta dapat alalahanin kundi dapat din nating maisabuhay ang kahalagahan at kahulugan ng kaganapang ito.

Ito ay katuparan ng pa­ngako na pagdating ni Hesus at pagliligtas niya sa atin mula sa kasalanan. Marapat lang na isagawa at ipahayag din natin sa bawat isa ang kanyang kalooban. Ang tunay na pag-alala sa Palaspas ay pag-alala rin sa mga salita ng Diyos.