Abante Tonite Interactive

Pagiging mga kadiwa at kabalikat ni Kristo sa misyon

CHURCH WERPA

240

Sentro at tema ng Ebanghelyo (Lc. 5: 1-11) ngayong Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon ang hamon ng Panginoon sa tanan upang maging kanyang mga katuwang sa banal na misyon. Bagama’t mga masakalanan, tayo ay inaanyayahan ni Hesus maging kanyang mga kasangkapan at sugo para sa kaligtasan ng lahat.

Sa Santa Misa, binibigyang-diin ang panawagan ng Diyos sa kanyang mga hinirang. Malinaw ang mensahe na sa harap ng Maykapal, walang sinuman ang karapat-dapat. Gayunpaman, tayo ay nililigap ng Poon mula sa ating kababaan, sa gitna ng ating mga kakulangan upang maging kanyang mga ‘mamalakaya’.

Makakatulong sa pagninilay ang pagbibigay-pansin na sa mga pagbasa, nauunawan nina Isaias, Pablo at Pedro ang kanilang pagiging ‘di karapat-dapat nang ipamalas sa kanila ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Ngunit sa kabila ng kanilang mga kapintasan, pinili pa rin sila ng Maykapal!

Abante Hiring – IT dep

Paliwanag ni Pope Emeritus Benedict XVI, sadyang ganito ang pamamaraan ng Poon sa mga inaatasan niyang maging kabalikat: “This is the pedagogy of God’s call, which does not consider the quality of those who are chosen so much as their faith.” Wala daw dapat ikatakot kapag si Lord ang tumawag at nag-utos!

Dagdag pa ni Benedict, “The human person is not the author of his own vocation but responds to the divine call. Human weakness should not be afraid if God calls. It is ne­cessary to have confidence in his strength, which acts in our poverty, we must rely more and more on the power of his mercy, which transforms and renews.”

Payo ng Banal na Papa, hindi dapat tayo panghinaan ng loob sa harap ng anumang uri ng pagkasiphayo sa buhay: “it is our task to cast our nets in faith— the Lord will do the rest!” aniya. Dalangin daw ng Simbahan na ang mga lektura nga­yong araw ay magtulak sa ating maging masigasig at manatiling tiwala sa pagbabagi ng Mabuting Balita.

Sama-sama na­ting hilingin sa Panginoon ngayong araw ng pamamahinga na pagtibayin ang ating pananampalataya sa kanyang Mabathalang Awa. Buong puso nating tanggapin ang aral ng Ebanghelyo ukol sa kapangyarihan ng lubos na pagtitiwala sa Diyos at sa katotohanang kung wala Siya sa ating buhay, we cannot accomplish anything!

Lahat tayo ay ina­anyayahan ng Diyos upang kanyang maging mga kaisa, kadiwa at kabalikat sa pagsagip sa mga tao- matutunan nawa natin ang ibig sabihin ng tunay na pananalig sa Panginoon sa ating pang-araw araw na pamumuhay nang may pagpapa­kumbaba at pagtalima.

Binibigyan tayo ng isa pang pagkakataon ng Panginoon, “to put out into deep water and lower our nets”. Iniintay Niya ang tiwala nating tugon sa Kanyang hamon. Tulad nina Isaias, Pablo, Pedro at higit sa lahat, ng Mahal na Birhen paunlakan nawa natin ang paanyaya ng Diyos nang may buong kumpiyansa.