Abante Tonite Interactive

Pakikiisa sa Pasyon ni Hesukristo

282

Fr. Richard Bolaton, STL

Sinisimulan natin ngayong araw ang mga Mahal na Araw. Limang linggo na tayong naghahanda ng saral? para sa Pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay ng Pa­nginoon. Sinikap nating unawain at tupdin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao alinsunod sa payo ng Simbahan tuwing Kuwaresma na maglaan ng karagdagang panahon sa panalangin, pagninilay, pag-aayuno at paglilimos.

Ngayong Linggo ng Palaspas at mga natitirang huling araw ng ating paghahanda, buong pagbubuying sinasalubong natin si Kristo bilang paggunita sa matagumpay niyang pagpasok sa Jerusalem upang tupdin ang kanyang tadhana bilang Mesiyas na magpakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa kaligtasan ng mundo. “Osana, Anak ni David!” ang ating sigaw ngayong araw.

Sa Santa Misa, muli nating sinasariwa ang alaala ng pag-aalay ng sarili ni HesuKristo para sa sangkatauhan. Inaanyayahan tayo ng Simbahan na sundan ang Pasyon ng Anak ng Diyos ngayong pinakabanal na mga araw ng taon nang may ganap na pana­nampalataya upang ang ating “Osana” ay huwag maging “Ipako siya sa Krus!” katulad ng nangyari sa mga kababayan ng Panginoon.

Iwinawagayway natin ang ating mga palaspas sa pagsalubong kay Hesus simbulo ng kanyang napipintong tagumpay sa kasalaan at kamatayan sa pamamagitan pagpapakasakit bilang ‘Martir ng Pag-ibig.’ Nangangako ta­yong sasamahan siya hanggang sa huli at hindi magpapadala sa agos ng pagkakataon o sa takot katulad ng mga ‘balimbing’ niyang mga disipulo at kaibigan.

Puna ng Iglesya, nakalulungkot isipin na sa kasamaang palad, marami pa rin sa atin hanggang ngayon ang nasa mababang antas ng pagtingin sa pananampalataya- mga Kristiyanong masigla lamang kapag sumasang-ayon ang pananampalataya sa kanilang hilig at kaginhawahan o mga taong sumusunod na lamang sa agos ng kalakaran at kinagisnan hangga’t pabor ito sa kanila.

May mga nagsasabi, dagdag pa ng Simba­han, na sila ay Katoliko ngunit pinipili lamang ang mga aspeto ng pananampalata­yang ayon sa kanilang gawi o pangangatwiran at kapag pinupuna ang taliwas nilang ng pamaumuhay sa aral at turo ni Kristo sila’y agad na nagagaalit o bumabaligtad dahil lamang sa kapangyarihan, karangalan o kayamanan.

Mariing giit ng Simbahan, maging sa panahon ngayon, lalo na tuwing tiyempo ng pangampanya at eleksyon sa ating ba­yan nakalulungkot na may mga taong nakaklimutan na sila ay mga Kristiyano sa mga pangyayaring ipinagpapalit ang prinsipyo at simulain ni Kristo sa suhol ng mga politiko. Tsk, tsk.

Panawagan ng Iglesya ngayong Linggo ng Palaspas na tayo’y manindigan bilang mga binyagan para kay Kristo, samahan si Hesus sa kabuuan ng Kanyang Pasyon, matutong iugnay ang ating paghihirap sa Kanyang pagpakasakit at pagsumikapang maging tapat sa katotohanan sa araw-araw nating pamumuhay.

Huwag sana tayong magpadala sa tukso ngayong mga Mahal na Araw at sumunod sa usong pagbabakasyon at pamamahinga, upang kasama ni Kristo hanggang sa huli ma­kabangon tayong mas matatag at malalim sa pananampalataya. Ang palaspas na ating itinataas at iniaalay sa Panginoon ay natutuyo sa pagdaan ng panahon. Huwag natin itong gayahin!