Abante Tonite Interactive

Pananalig sa Tinapay ng Buhay

596

Patuloy ang ating pagninilay ngayong ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon tungkol sa pagkaing nagbibigay-buhay. Sa Ebanghelyo, diretsa­hang sinabi ni Hesus: ‘Ako ang pagkaing bu­maba sa langit.’ (Cfr. Jn. 4:41-51). Giit ng Simbahan, kung paanong hindi pinabayaang magutom at mauhaw ng Diyos ang mga Israelita sa dis­yerto, gayundin naman ibinigay sa atin ng Ama ang kanyang Anak upang maging ‘Tinapay ng Buhay’. Sa Kanya tayo umiiral, naglalakbay at nakatatagpo ng kaganapan ng buhay.

Malalim ang pana­nampalataya ng Simbahan kay HesuKristo bilang tunay at buhay na ‘Tinapay ng La­ngit’. Sa loob ng higit na dalawang libong taon, nananatiling buo ang pananampalataya ng Iglesia Katolika sa patuloy na presensiya ni Hesus sa Banal na Eukaristiya. Sa simula’t simula pa, paniniwala ng mga Katoliko na totoong nagbubukas ang langit at bumababa si Kristo sa Santa Misa – tinatanggap natin Siya sa bawat pagdiriwang bilang kaganapang buhay na walang hanggan.

Ang pahayag ni Kristo sa kanyang sarili bilang Tinapay ng Buhay ay hamon, hindi lamang sa Kanyang mga taga­pakinig kundi para rin sa atin ngayon, upang buksan ang ating puso sa pananampalataya. Katulad ng mga nag-alinlangang Hudyo sa lantarang pahayag ni Hesus, maaaring may pag-aalinlangan din sa ating isip sa Misa ukol sa katotohanan na ang ‘Komunyon’ na ating tinatanggap ay totoong Katawan, Dugo, Kaluluwa at buong pagka-Diyos ni HesuKristo.

Sa gitna ng ating pag-aagam-agam na maaaring sanhi ng kapaguran sa walang-tigil na dagok ng buhay, patuloy ang pananatili natin, nang may buong pag-asa, sa pananampalataya at pagpupugay ng Simbahan sa Eukaristiya bilang ‘sanhi at tugatog’ buhay espiritwal; sapagkat kumbinsido tayo na ‘di tulad ng sinumang guro o propeta na nauna o sumunod sa Kanya, ang Panginoong Hesus lamang ang nagsabi na Siya mismo ang ating buhay! ‘Kung may kakain ng tinapay na ito, mabubuhay siya magpakailan man,’ pangako Niya, (b. 51).

Samakatuwid, ang susi ng buhay na walang hanggan ay na kay Hesus. Ito, saad ng Simbahan, ang dahilan kung bakit isinugo ng Ama sa daigdig si Hesus – upang dalhin ang tanan sa langit sa pamamagitan nang iniwan niyang ‘pinakamagandang handog sa mundo’. Ayon sa Katesismo: ‘Kung sa pamamagitan ng ating pagtanggap ng Banal na Komunyon sa altar ay napupuspos tayo ng makalangit na pagpapala at biyaya, sa gayong paraan ang Eukaristiya ay parang tarangkahan ng makalangit na kaluwalhatian,’ (CCC, 1402).

Giit ni Pope Emeritus Benedict XVI, ang Eukaristiya lang ang tanging makapapawi ng ating ‘pagkagutom’ magpakailanman! Si HesuKristo ayon sa butihing Papa ay pagkain na nagdudulot ng buhay na walang hanggan sapagkat Siya ang Bugtong na Anak ng Diyos na naparito upang ihandog sa sangkatauhan ang ‘ganap na buhay’ at dalhin ang tanan sa mismong buhay ng Diyos. Kay Hesus, ang Salita ng Diyos maisasagawa ng tao ang kalooban ng Ama bilang ‘pagkain’ at gabay ng kanyang pag-iral, ani Benedict.

Kaisa sa hangad ng nagbitiw na Papa, hili­ngin natin sa Panginoon at ipanalangin ngayong araw ang lahat ng mananampalataya – na tunay nawa na­ting maramdaman ang ‘banal na pagkagutom’ kay Hesus, ang Salita ng Diyos na nagkatawang-tao upang matanto ang totoong kabuluhan ng buhay. Sa huli, paalala ni Benedict XVI sa tanan: ‘Only those who are drawn by God the Father, who listen to him and let themselves by instructed by him can believe in Jesus, meet him and nourish themselves with him and thereby find true life, the road of life, justice, truth and love.’