Abante Tonite
Mabilis sa Balita

Pastol ng sambayanan

0 69

Ginugunita ng Simbahan ngayong araw ang Linggo ng Mabuting Pastol.

Tampok sa selebrasyon ang ‘Pandaigdigang Panalangin para sa mga Bokasyon’ bilang paalala at hamon sa tanan ukol sa espesyal na misyon ng bawat tao sa mundong ibabaw.

Tuwing Ika-apat na Linggo sa Panahon ng Pagkabuhay pinararangalan at inihahayag ng Iglesya ang Dakilang pangangalaga ng Panginoon para sa Kanyang kawan sa katauhan ni Hesus na nag-alay ng Kanyang buhay para sa sangkatauhan.

Sinasariwa ng Simbahan ang katuturan ng paghahandog ng sarili alang-alang sa kapwa katulad ng halimbawa ni Kristo na nagsakrispisyo para sa kaligtasan ng mga tupa. Sa pagiging Mabuting Pastol mababanaag nang husto ang pagiging ‘Tagapagligtas’ ni Hesus, giit ng Iglesya.

Angkop at napapanahon ngayong eleksiyon ang mensahe ukol sa mabisa at matalas na pamumuno ng Mabuting Pastol (Cfr. (Jn 10:27-30). Diin ng Iglesya, sa pangangalaga ng Pastol, kinikilala at nakikilala Siya ng mga tupa. Napakahalaga para ikabubuti ng tanan ang maayos at malinaw ugnayan ng Pastol sa mga tupa at ng mga tupa sa kanilang Pastol!

Giit ng Simbahahan, bilang Mabuting Pastol at modelo ng lahat ng mga pinuno at lider ng mundo, nakikilala ni Hesus ang bawat isa sa Kanyang mga tupa. Tinatawag Niya tayo tungo sa ‘luntian’ o kasaganahan; handa Niyang ialay ang buhay para sa kaligtasan ng tanan at pilit Niyang hinahanap upang ibalik sa kawan ang mga tupang ligaw!

Sa pag-aalay ng Kanyang sariling buhay, ipinamalas ni Hesus sa atin ang tamang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Ito ang pangako at patunay ng dakilang pag-ibig sa atin ng Mabuting Pastol: “Binibigyan Ko sila ng buhay na walang hanggan, at kailanma’y di sila mapapahamak; hindi sila maagaw sa Akin ninuman,” aniya (b. 28)

Tiwala ang Simbahan: protektado tayo ng ating Mabuting Pastol sa lahat ng kapahamakan; hindi Niya hahayaang mabigo o masawi sinuman sa atin sa maingat Niyang pangangalaga. Anupa’t pinalalakas Niya tayo upang maging matatag at ipagsasanggalang Niya tayo laban sa sinumang kaaway at lahat ng masama.

Sa piling at tapat na pakikinig kay Hesus na ating Mabuting Pastol makakaasa tayo na hinding hindi tayo mapapariwara; sapagkat pangako ni Kristo sa lahat ng tapat na tagasunod ang pagtamasa ng tanang papapala rito sa mundo at buhay na walang hangan sa kabila.

Nawa, huwag nating kalimutan na tayo ay may ‘bokasyon’ o tungkulin bilang mga pastol sa mga ipinagkatiwala sa atin. Pangalagaan nawa natin ang bawat isa at sikaping madala ang marami sa Panginoon. Higit sa lahat, maging repleksiyon nawa ng kalooban ng Mabuting Pastol ang ating mga desisyon at pagpili sa buhay upang mabanaag si Kristo sa atin.

Pithaya ng Iglesya ngayong Pista ng Mabuting Pastol na matanggap nawa natin si Hesus bilang Gabay ng ating buhay; lubos Siyang makilala at tapat na sundin. Patuloy nawa nating pakinggan ang tinig ng Mabuting Pastol upang iwaksi ang pagiging makasarili sa lipunan. At harinawa, mahirang ng Sambayang Pilipino ang karapatdapat na mga lider ng bansa ngayong Halalan 2022, ayon sa puso ng Mabuting Pastol.

Leave A Reply

Your email address will not be published.