Abante Tonite Interactive

Prayoridad ng bawa’t Kristiyano

0 391

Saad ni Hesus sa Ebanghelyo ngayong Ika-23 Linggo ng Karaniwang Panahon at Kaarawan ng Mahal na Birhen, “Sinumang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko.” (Lc 14:27) Tungkol sa pagiging tapat na disipulo ang tema ng pangaral ng Simbahan sa linggong ito. Sentro ang `krus’ sa pagninilay sa mga susunod na araw bilang paghahada sa Pista ng `Exultation of the Cross’ (Set. 14).

Turo ng Simbahan, ang isang tunay na alagad ay ‘yung nagtatalaga ng sarili sa Panginoon nang lubusan, higit kanino man at higit sa anumang bagay! Tungkol sa tamang pagpapaghalaga ang aral ngayong araw. Mariing giit ng Simbahan, “Our priority must be to love and follow Jesus.” Hinihikayat ang tanan na ituon ang atensiyon kay Hesus, matimtimang pasanin ang krus at wastong sundan ang Panginoon.

Ngayong Linggo ipinapaalala sa atin na ang Ebanghelyo ay hindi lamang isang pagpapahayag na dapat tanggapin kundi isang pagpapasyang nangangailangan ng sinserong kagustuhan na isabuhay. Saad ng Iglesya, “kung buo ang pagtanggap natin kay Kristo, siya ang dapat nating unahin at pagkaabalahan.” Ito ayon kay Pope Francis ang husto at angkop na prayoridad ng bawa’t Kristiyano- ang buong pagtanggap kay HesuKristo!

Aminado ang Simbahan na hindi madaling sumunod kay Hesus, dahil ang akmang pagtalima kay Kristo ay nangangailangan ng kahandaan at paninindigan. Kailangan nito ng matibay na paniniwala na may pag-asa sa harap ng mga pasakit at hapis. Kaakibat nito ang malalim na pananalig sa katotohanan sa pamamagitan ng patuloy na pagpili kay Hesus at pagpasan ng Kanyang krus sa kabila ng anumang kahinaan at balakid.

Paliwanag ng Iglesya, bahagi ng paninindigan sa pagpasan ng sariling krus ang `pagpapasya’ o buong pusong paghahandog ng sarili kay HesuKristo araw-araw bilang tapat na tagasunod. Hindi tayo maaaring tumakbo sa krus na esenya ng ating pagiging Kristiyano sapagkat parte ito ng ating pagiging alagad ng Maestro at mahalagang sangkap ng ating pagsunod sa mga yapak Niya kung gusto nating magtagumpay katulad at kasama ni Kristo.

Giit ng Simbahan, kailangan nating paglabanan ang takot na masaktan at mabigatan kung nais nating maging dalisay na imahen ni Kristo sa mundo. Seryosong hamon sa atin bilang mga binyagan na patuloy akapin ang Krus ni Kristo dahil simbolo at patunay ito ng ating lubusang paghahandog ng sarili at taos-pusong pagmamahal sa Panginoon. Sanhi ng totoong kaligayahan ani Lolo Kiko ang pagtugon sa paanyaya ng Guro.

Maikli lang ang ating buhay at pananatili sa mundong ibabaw. Angkop lang na sikapin nating maging mga tapat na disipulo at sundan si Hesus ng may buong paninindigan at taos sa loob. Nawa bigyang-pansin natin ang ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon at pahalagahan, higit sa lahat, ang ating relasyon kay Hesus. Ipalagay nawa nating biyaya ng langit ang mga ‘krus’ sa buhay o ‘oportunidad’ upang makilala at mahalin nang lubos si Kristo.