Abante Tonite Interactive

Seryosong hamon ng Adbiyento sa pagbabagong-loob!

288

Bida sa ikalawang Linggo ng Adbiyento si Juan Bautista, ang inatasang tagapaghanda sa daraanan ng Mesiyas. Sa Ebanghelyo (Mt 3:1-2) maririnig ang hamon ng binansagang ‘pinakadakilang pro­peta sa lahat’ ni Hesus: “Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos!”

Saad ng Simbahan, noon at ngayon, bawat tao ay tinatawag sa pagbabagong-loob at pagbabagong-buhay. Mapalad, diin ng Igles­ya, ang mga nagsisisi at tumatanggap kay Kristo. Narito ang paanyaya ng Adbiyento sa lahat ng mga mana­nampalataya ngayong araw.

Hinihikayat ni Juan Bautista na magsisi ang tanan sa mga kasalanan at ituwid ang daan upang maging handa sa pagdating ng Panginoon. Paliwanag ni Fr. Jerry Orbos, SVD: “The Gospel speaks about change and true conversion.” Taus-pusong pagbabalik-loob daw ang inaasahan sa atin ng Diyos.

Giit ni Bishop Teodoro Bacani Jr., nais ng Panginoon na pumasok sa ating buhay. Inaanyayahan ang lahat na ituwid ang liko-liko, pantayin ang bako-bako, iwaksi ang kalabisan at iwasto ang pagkukulang upang huwag maantala ang pagdatal ng Poon.

Sapagkat sigurado ang pagdating Niya! “He is the God who was, who is, and is to come. He wishes to come into our lives even when we ignore him, reject him, or flee away from him. He looks for us, pursues us” at angkop na tugon sa layunin ng Diyos ang lubos na pagsuko ng sarili, ayon sa obispo.

Ang ating plano at paghahandang salubungin si Hesus ngayong Adbiyento ay kailangang maipamalas sa gawa na magsisilbing patunay ng ating pagsisisi dagdag ni Bishop Bacani: “We run towards the Lord not with our feet but with our change of heart and good deeds!”

Hindi mahalaga, ani Bacani kung ano ang tingin natin sa sarili — “it is our behavior which will reveal whether we have really turned to the Lord to welcome him into our lives.” ‘Urgent’ ani bishop ang panawagan ni Juan sapagkat ang panahon ng pagbabagong-puso at ugali ay ngayon na!

Sa huli, pinaaalala­hanan tayo ng Simbahan na ang kagustuhan nating magbago ay hindi dapat udyok lamang ng takot sa hatol ng la­ngit; pag-ibig ang dapat pinanggagalingan nito! Ang hamon ng Adbi­yento, samakatuwid, ay isang ‘call of love’ hirit ni bishop.

Kaya naman ‘hesitant’ ang marami na tugunin ang tawag ng pag-ibig ay dahil sa takot na itaya ang sarili sa imbitasyon ng Diyos. Sigurista ang marami sa atin! Gayunman, saksi ang kasaysayan sa mga tumalikod sa kasalanan at nagpatunay na naging mas masaya at payapa ang buhay matapos ang kanilang conversion.

Patuloy na naghihintay ang Diyos sa tugon natin sa Kanyang hamon. Sa tulong ng Kanyang grasya mapag­labanan nawa natin ang takot sa ating puso at buong tiwalang yakapin ang pana­wagan ni Juan Bautista sa pagbabagong-loob at pagbabagong-buhay.