Abante Tonite Interactive
Browsing Tag

banal na aral

JUAN 3:13

“At walang umakyat sa langit, kung ‘di ang nanggaling sa langit, samakatuwid baga’y ang Anak ng tao, na nasa…

LUCAS 6:22

Mapalad kayo kung dahil sa inyong pagsunod sa Anak ng Tao ay kinapopootan kayo, ipinagtatabuyan at nilalait ng mga…

LUCAS 6:9

Sinabi ni Jesus sa kanila, “Tatanungin ko kayo. Alin ba ang ayon sa Kautusan: ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng…

MATEO 18:15

“Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin nang sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang…

MATEO 16:24-25

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, “Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang…

MATEO 25:19-20

“Pagkaraan ng mahabang panahon, buma­lik ang panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang…

MATEO 25:13

Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ni ang oras

MATEO 24:42-43

Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito:…

MATEO 23:25

“Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng Kautusan at mga Pariseo! Mga mapagkunwari! Nililinis ninyo ang labas ng…

LUCAS 1:35-37

Sumagot ang anghel, “Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at lililiman ka ng kapangyarihan ng Kataas-taasan. Kaya’t…