Abante Tonite Interactive
Browsing Tag

LUCAS

LUCAS 6:22

Mapalad kayo kung dahil sa inyong pagsunod sa Anak ng Tao ay kinapopootan kayo, ipinagtatabuyan at nilalait ng mga…

LUCAS 6:18-19

Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu. At sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya…

LUCAS 6:9

Sinabi ni Jesus sa kanila, “Tatanungin ko kayo. Alin ba ang ayon sa Kautusan: ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng…

LUCAS 6:3-5

Sinagot sila ni Jesus, “Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama?…

LUCAS 5:9-11

Nanggilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan, mga…

LUCAS 4:43

Subalit sinabi niya, “Dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang Mabuting Balita tungkol sa paghahari ng Diyos,…

LUCAS 4:31-32

Mula roon, si Jesus ay nagpunta sa Capernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao nang Araw ng Pamamahinga at nagtaka…

LUCAS 4:18-19

“Sumasaakin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang Mabuting Balita.…

LUCAS 10:41-42

Ngunit sinagot siya ng Panginoon, “Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa mara­ming bagay, ngunit isa…

LUCAS 1:57-60

Dumating ang oras ng panganganak ni Elisabet, at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang…