Abante Tonite Interactive
Browsing Tag

MATEO

MATEO 18:15

“Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin nang sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang…

MATEO 16:24-25

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, “Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang…

MATEO 25:19-20

“Pagkaraan ng mahabang panahon, buma­lik ang panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang…

MATEO 25:13

Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ni ang oras

MATEO 24:42-43

Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito:…

MATEO 23:25

“Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng Kautusan at mga Pariseo! Mga mapagkunwari! Nililinis ninyo ang labas ng…

MATEO 23:13

Datapuwa’t sa aba ninyo, mga eskriba at Fariseo, mga mapagpaimbabaw! Sapagkat sinasarhan ninyo ang kaharian ng…

MATEO 16:16-17

Sumagot si Simon Pedro: Ikaw ang Mesiyas, ang Anak ng Diyos na buhay. Sinabi ni Jesus sa kaniya: Pinagpala ka,…

MATEO 23:11-12

Ngunit ang higit na dakila sa inyo ay magiging tagapaglingkod ninyo. Ang sinumang magtataas ng kaniyang sarili ay…

MATEO 19:16-18

May isa namang lalaking lumapit sa kanya at nagtanong, “Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang…